Ponys har synats inledande i del 1 och del 2.

I den här delen är det dags att försöka producera funktionalitet med hjälp av Pony, och efter det ge ett sammantaget intryck av att arbeta med denna unghäst. Är det en märr-y upplevelse eller ett dåligt vallack?

Kod case - Kategorisera medelfärg i bilder.

Projektet i den här bloggen ska göra följande:

 1. Ta en katalog som argument.
 2. Lista bilder i katalogen.
 3. Läsa information från bilderna.
 4. Räkna ut den genomsnittliga färgen i en bild (RGBA, gärna omvandlat till 8:a bitars djup).
 5. Skriva ut resultatet för samtliga bilder.

Del 1. Ta en katalog som argument och lista bilder

För att programmet ska kunna lista bildfiler i en katalog behöver följande problem lösas med Pony.

 • Ett argument som pekar ut den katalog där programmet ska leta efter bilder, pony har stöd för avancerade command-line flaggor, men vi nöjer oss med att det första argumentet som ges till programmet är en path till den bildfolder som ska analyseras.
 • Filer i målkatalogen måste listas och de filer som är bildfiler behöver filtreras.
 • Bild-filer bör sedan vidarebefodras till processning och dessa behöver skickas till processning. För en första implementation:
 • Argument kan läsas ur env, i en argv array. Ett av dessa kommer i programmet att vara en relativ path.

 • Ponys standardbibliotek innehåller klasser för att representera filer, FilePath. Dessa skapas med en referens ponys “root capability” som är en referens till programmets working root och rättigheter att arbeta i denna, i koden kallas detta en AmbientAuth. När man har en filepath kan man göra en Directory operation på denna och sedan lista innehållet i foldern.

 • Pony har även en FileCaps klass som definierar vilka filrättigheter som ges på en path. Dessa är betydligt mer fingranulära än t.ex. Pythons rwx rättigheter och ett första stop i projektet var att spåra upp vilka rättigheter som behövs.
  Exempel finns i Pony-projektet men det blir snabbt tydligt att det enklaste sättet att hitta informationen om detta är att gå direkt till FileCaps källkoden, hälpsamma tutorials lyser med sin frånvaro.

 • För att filtrera filändelser körs varje filnamn sedan igenom ett lambda som returnerar sant eller falskt. Ett klassiskt filter/predicate med andra ord. Acceptabla filändelser lagras i en Array. En första implementation av detta ser ut som nedan i Main actorn:
use "collections"
use "inspect" //Pony library for printing objects.
use "./filactors"

actor Main
let _env:Env
let imageEndings:Array[String] val = [".jpg";".png";".bmp";".gif"] //Acceptable image extensions
u
let _filter:{(String):Bool} val = {(file:String):Bool => //Define a filter function based on file name
try 
let size = file.isize()?
imageEndings.contains(file.substring(size-4,size)) //Predicate function is not clearly documented, but default is to check for memory equality using is.
else
false
end
}

new create(env:Env) =>
_env=env
try initiateImageRead(env.args(1)?) else initiateImageRead(".") end //Read provided argument folder, or current folder.

be initiateImageRead(directory:String) => 
_env.out.print("reading images in "+ directory)
try 
FileList(directory,_env.root as AmbientAuth,FilterFiles(_filter,_env)) 
else
_env.out.print("Error in execution, bad root?")
end

/**
* Filter files and create a ColorCalculator if file ending.
*/  
actor FilterFiles 
let _env:Env
let _filter:{(String):Bool} val
new create(filter:{(String):Bool} val,env:Env) =>
_env=env
_filter=filter
@MagickWandGenesis[None]() //initiate MagickWand environment.  

be foundFile(file:String) =>
let filtered:Bool = _filter(file)
_env.out.print("Received"+ file+", passed:"+filtered.string())

be errorMessage(errorText:String) => _env.out.print(errorText)

 • FileList är en separat actor som returnerar alla filer ur en katalog. Även detta görs non-blocking, där varja hittad fil skickas vidare som ett separat meddelande.
 • FileList konstruktorn tar en “Reporter” som argument tillsammans med ett foldernamn och listar filer i katalogen, reportern får sedan ett meddelande per fil.
use "collections"
use "inspect"
use "lib:MagickWand-6.Q16"
use "./filactors"
use "./image"
actor Main
  let _env:Env
  let imageEndings:Array[String] val = [".jpg";".png";".bmp";".gif"]
  let _filter:{(String):Bool} val = {(file:String):Bool => 
      let size = file.size().isize() 
      imageEndings.contains(file.substring(size-4,size).lower(),{(k,l):Bool => k == l})
}
      
  new create(env:Env) =>
    _env=env
    try initiateImageRead(env.args(1)?)
       else initiateImageRead(".") end //Read provided argument folder, or current folder.

  be initiateImageRead(directory:String) => 

    _env.out.print("reading images in "+ directory)
    try 
     FileList(directory,_env.root as AmbientAuth,FilterFiles(_filter,_env)) 
    else
     _env.out.print("Error in execution, bad root?")
    end

  fun _final() => 
    @MagickWandTerminus[None]() //terminate MagickWand environment.
  be print(message:String) =>
    _env.out.print(message)
/**
* Filter files and create a ColorCalculator if file ending.
*/  
actor FilterFiles 
    let _env:Env
    let _filter:{(String):Bool} val
    
    new create(filter:{(String):Bool} val,env:Env) =>
    _env=env
    _filter=filter
    @MagickWandGenesis[None]() //initiate MagickWand environment.  
    
    be foundFile(file:String) =>
      let filtered:Bool = _filter(file)
      _env.out.print("Received "+ file+", passed: "+filtered.string())
      if filtered is true then
      ReadImage(file,
       HandleImage({(image:Image) => 
        _env.out.print("I got some image!"+image.string().substring(0,300))
       },
        {(errorMessage:String) => _env.out.print("Error from image read: "+errorMessage)} 
       ))
      end

    be errorMessage(errorText:String) => _env.out.print(errorText)

Del 2. Läsa bilder och FFI

Programmet behöver i nästa steg kunna läsa in pixel-information från de bildfiler som passerar matchningen, en inte helt trivial sak att implementera från grunden, och tyvärr saknar Pony klasser för bildhantering i standard-biblioteket. En lösning på behöver därmed bli något mer omständig än en Java, Kotlin eller Go implementation, dock är det ett tillfälle att se vad som går att åstadkomma med Ponys FFI stöd.

ImageMagick och MagickWand

ImageMagick är en fantastisk mjukvara för bildhantering, alla som någon gång öppnat photoshop för att skala om upplösningen på en bild bör uppskatta det enkla nöjet i ett convert largeImage.jpg --resize 500x500 smallImage.png.
ImageMagick erbjuder även flera C bibliotek för att hantera samma funktionalitet programmatiskt, inklusive att hämta ut en binär blob i vilket bildformat som helst (säkerligen med vissa undantag). Av de C bibliotek som är kopplade til ImageMagick är MagickWand det bibliotek som verkar ge bäst balans mellan användarvänlighet och funktionalitet.
MagickWand finns i Ubuntus repositories och kan installeras med:

sudo apt install libmagickwand-dev För att få fram namnet på den specifika version av biblioteket vi nu har tillgängligt:

ldconfig -p|grep -i magickwand
libMagickWand-6.Q16.so.3 (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickWand-6.Q16.so.3
libMagickWand-6.Q16.so (libc6,x86-64) => /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libMagickWand-6.Q16.so

Även dokumentation för denna specifica version av MagickWand finns i Ubuntus repo och en nedladdning av denna är starkt reckommenderad, at hitta versions-specifik dokumentation på nätet är inte trivialt. För den som är van att jobba med väldokumenterade Java bibliotek blir det snabbt tydligt att dokumentation för MagickWand är betydligt luddigare.

Att gräva fram de metoder som behöver användas för att kunna göra en första implementation tar tid, källkodsläsning och forum-postande. Bara att gräva upp inblandade Struct:ar är en smått ambitiös procedur som ofta slutar med läsning av en eller annan lokal header-fil.

#FFI variant 1 - anrop till externa C metoder.

convert image.jpg image.txt

Eftersom projektet enbart vill ha färgdata för de olika pixlarna i en bild och inte en riktig konvertering vore det en vinst att skippa binära format över huvudtaget. ImageMagick har redan ett textformat för detta där varje pixel decodas till textinformation. Ett convert på etimos logga ger t.ex.

convert etimo.png pixel.txt
head -n 5 pixel.txt
Output:
# ImageMagick pixel enumeration: 200,81,65535,srgba
0,0: (0,0,0,0) #00000000 none
1,0: (0,0,0,0) #00000000 none
2,0: (0,0,0,0) #00000000 none
3,0: (0,0,0,0) #00000000 none

I detta data har vi pixel-koordinater följt av färgdata i olika format för aktuell pixel. Detta är tillräckligt med information för projektet så en första bildinläsningsimplementation kan försöka återskapa denna funktionalitet.

MagickGetImageBlob - Anrop till C bibliotek från Pony

Att reproducera konvertering till textformat i MagickWand med FFI är en något hårdare nöt att bita i. Efter en hel del grävande i både Pony och MagickWand dokumentation kunde en fungerande implementation skapas. Koden nedan använder MagickWands funktioner för att göra konverteringen i minne. Detta görs i en Actor typ “ReadImage”, denna actor läser in en bild m.h.a. MagickWand och skickar sedan som läser en bild och sedan skickar ett meddelande med bilden som text till sin callback. Förutom @tecken och specificerade returtyper är det inte mycket som skiljer ett anrop till Pony-kod från ett FFI-anrop.

use "collections"
use "lib:MagickWand-6.Q16"

primitive _Wand //Will use of primitives crash this in a multiple actor situation?
primitive _Pixelwand
primitive _Read

  
actor ReadImage 
  new create(file:String val,handler:ImageHandler tag) =>
    
    @MagickWandGenesis[None]()
    var wand = @NewMagickWand[Pointer[_Wand]]()
    if wand.is_null() then
      return
    end
    let readOk = @MagickReadImage[Bool](wand,file.cstring())
    if(readOk == false) then
      handler.handleError("Failed to read image "+file+" "+readOk.string()) 
    return
end
    let formatOk = @MagickSetImageFormat[Bool](wand,"txt".cstring()) 
    if((readOk != true) or (formatOk != true)) then
      handler.handleError("Failed to format image "+file) 
    else
  

      
    //Retrieve byte buffer in memory and create string
    var len = USize(0) //Return pointer for C method to set size in. Equivalent to size_t in C
    let bufferPointer:Pointer[U8] ref = @MagickGetImageBlob[Pointer[U8] ref](wand,addressof len)
    let converted:String ref= String.from_cpointer(bufferPointer,len)

    handler.handleImage(file,converted.clone()) //If not cloned, cleaning up MagickWand would kill string.
    
    //@MagickWriteImage[Bool](wand,"txt:-".cstring())
     
  if wand.is_null() is false then
     wand = @DestroyMagickWand[Pointer[_Wand]](wand)
  end
end

Eureka!

Efter detta är det i teorin en smal sak att extrahera informationen kring pixlarna.

Ponys FFI stöd är i enklare fall verkligen smärtfritt, även om vissa av anropen i denna gäller ren minneshantering, t.ex. DestroyMagickWand anropet, som enbart syftar till att rensa minnet som bildinläsningen använder. C är m.a.o. alltid C även om det anropas från Pony.

Största hindret för att skriva denna klass visade sig vara dokumentartionen för C biblioteket, den som är van vid att läsa Javadoc i Apache foundation projekt bör stålsätta sig och vara beredd på att läsa källfiler direkt.

FFI inläsning testkörning

En testkörning på en katalog av bilder från :

reading images in ../testImages
/home/erik/code/testImages true
Received /home/erik/code/testImages/animal-grass-horse-85681.jpg, passed: true
Received /home/erik/code/testImages/Dl6ygUvU4AAn1gD.jpg:large.jpeg, passed: false
Received /home/erik/code/testImages/dock-lake-sun-37981.jpg, passed: true
I got some image!# ImageMagick pixel enumeration: 2163,1368,65535,srgb
0,0: (16705,15163,11565) #413B2D srgb(65,59,45)
1,0: (16448,14906,11308) #403A2C srgb(64,58,44)
2,0: (16191,14649,11565) #3F392D srgb(63,57,45)
3,0: (16448,14906,11822) #403A2E srgb(64,58,46)
4,0: (17219,15420,12850) #433C32 srgb(67,60,
Received /home/erik/code/testImages/animal-domestic-animal-farm-58875.jpg, passed: true
I got some image!# ImageMagick pixel enumeration: 3264,2017,65535,srgb
0,0: (29041,22359,23130) #71575A srgb(113,87,90)
1,0: (29555,22873,23644) #73595C srgb(115,89,92)
2,0: (29812,23130,23901) #745A5D srgb(116,90,93)
3,0: (29041,22359,23130) #71575A srgb(113,87,90)
4,0: (28527,21074,22102) #6F5256 srgb(11
Received /home/erik/code/testImages/animals-herd-horses-37987.jpg, passed: true
Received /home/erik/code/testImages/animal-farm-foal-37983.jpg, passed: true
Received /home/erik/code/testImages/erik.png, passed: true
Received /home/erik/code/testImages/animal-equine-head-209045.jpg, passed: true
I got some image!# ImageMagick pixel enumeration: 4368,2912,65535,srgb
0,0: (39321,42662,46774) #99A6B6 srgb(153,166,182)
1,0: (39321,42662,46774) #99A6B6 srgb(153,166,182)
2,0: (39321,42662,46774) #99A6B6 srgb(153,166,182)
3,0: (39578,42919,47031) #9AA7B7 srgb(154,167,183)
4,0: (39321,43433,47288) #99A9B8 
<Some output removed here>
I got some image!# ImageMagick pixel enumeration: 5485,3697,65535,srgb
0,0: (24929,20817,16962) #615142 srgb(97,81,66)
1,0: (25700,21588,17733) #645445 srgb(100,84,69)
2,0: (26471,22102,17990) #675646 srgb(103,86,70)
3,0: (25700,21331,17219) #645343 srgb(100,83,67)
4,0: (25700,20817,16962) #645142 srgb(100
./pony-image ../testImages 2442,68s user 4,14s system 176% cpu 23:06,79 total

Bilder läses in framgångsrikt och de första pixlarna i varje bild skrivs ut av callback till main-actorn. Låt oss titta på den slutgiltiga tiden för att läsa in ca. 10 bilder med denna metod. ./pony-image ../testImages 2442,68s user 4,14s system 176% cpu 23:06,79 total

2000 sekunder för fyra bilder, detta är tydligt helt olämpligt för seriös bildprocessning. Inläsningen via FFI är helt tydligt flaskhalsen. Inte ens i en inlärningsuppgift går det att ignorera så dålig performance en mer effektiv implementation är nödvändig.

PixelWandIterator - ett bättre MagickWand API

För undvika att konvertera bilden till text och istället direkt-accessa pixel-information.
MagickWand erbjuder också API:er för att direkt accessa pixelinformation via ett “PixelIteraror” interface. Att direkt integrera detta med Pony via FFI visade sig dock bli en soppa av nestade struct definitioner. Kring 10 structar behövs definieras i pony för att kunna får okej interoperabilitet med PixelWandIterator-flödet. Efter ett antal seg-faults p.g.a inkompatibla struct-definitioner (dokumentatione här är också relativt frånvarande, bara att gräva fram rätt header-filer i bibliotekets kod) bytte projektet arbetssätt.

Anrop till eget minimalt C bibliotek från Pony

En enklare variant är faktiskt att (nåja) skriva sitt eget minimala C bibliotek och sedan anropa detta enklare bibliotek. Genom att bygga sit eget C bibliotek där vi definierar vilka structar som Pony- ska integrera mot försvinner en hel del av komplexiteten på Pony-sidan. Sagt och gjort, efter mer dokumentationsläsning och djupdykningar i MagickWand forum kan följande fungerande C klass byggas.

#include <wand/magick-wand.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <limits.h>

typedef struct Pixel {
 double red;
 double blue;
 double green;
 double alpha;
 double depth;
} Pixel;

Pixel** pixelWandGet(char*,size_t*,size_t*);
Pixel** pixelWandGet(char* file,size_t* outwidth,size_t* outheight)
{
 MagickWand *mwand = NULL;
 PixelIterator *iterator = NULL;

 size_t x = 0;
 size_t y = 0;
 size_t xpixel = 0;
 size_t ypixel = 0;

 // MagickWandGenesis(); //Genesis and Terminus code moved to parent pony program
 mwand=NewMagickWand();
 MagickBooleanType bool = MagickReadImage(mwand,file);
 MagickSetImageType (mwand, TrueColorType);
 MagickSetImageColorspace (mwand, sRGBColorspace);
 if(!bool){
  printf("Could not read provided file!");
  return NULL;
 }
  

 PixelWand **pixelWands;
 iterator=NewPixelIterator(mwand);
 unsigned long width;
 MagickPixelPacket pixel;

 xpixel=MagickGetImageWidth(mwand);
 ypixel=MagickGetImageHeight(mwand);
 *outwidth =xpixel;
 *outheight = ypixel;
 Pixel **pixels=(Pixel **)malloc(xpixel*sizeof(Pixel *));
 for(x=0;x<xpixel;x++){
  pixels[x]=(Pixel *)malloc(ypixel*sizeof(Pixel));
 } 
 for (y=0; y < ypixel-1; y++)
  {
   pixelWands=PixelGetNextIteratorRow(iterator,&width);

   for (x=0; x < xpixel; x++)
    {
     PixelGetMagickColor(pixelWands[x],&pixel);
     pixels[x][y].red = pixel.red; 
     pixels[x][y].blue = pixel.blue;
     pixels[x][y].green = pixel.green;
     pixels[x][y].alpha = pixel.opacity;
     pixels[x][y].depth = pixel.depth;
     //printf("Depth %u\n",pixel.depth);
     //printf("C-check: %zd %lu : %zd %zd => %f %f %f %f %u %s\n",xpixel,width,x,y,pixels[x][y].red,pixels[x][y].green,pixels[x][y].blue,pixels[x][y].alpha,pixel.colorspace,PixelGetColorAsString(pixelWands[x]));
    }
  }
 iterator=DestroyPixelIterator(iterator);
 //	MagickWandTerminus();
 //printf("Size %zd\n",width);
 printf("Processed %s!\n %f\n",file,pixels[0][0].red);
 return pixels;
}

Detta kan sedan byggas till en biblioteksfil (notera att header fils paths etc i detta kommando är Ubuntu 18.04 specifika, mer seriösa byggverktyg bör användas i riktiga projekt):

gcc -c ./getPixel.c -o pixelwand.o -I /usr/include/ImageMagick-6/ -I /usr/include/x86_64-linux-gnu/ImageMagick-6/ #Kompilerar koden till en objekt-fil
ar rcs libpixelwand.a pixelwand.o #Bundla filen till ett bibliotek. Alla bibliotek måste namnges enl. lib-namnetpåbilioteket.

För att använda detta bibliotek måste en extra path också anges i pony-filen, där use "path:./c" instruerar pony kompilatorn i vart den ska leta, relativt till källkodsfilen.

Image-klasser och C-Arrayer

Pony kan sedan integreras med vårt eget C-bibliotek inuti en actor som:

 • Tar emot en filpath.
 • Anropar C-biblioteket med denna, samt pekare till två stycken pony-usize integers. Returtypen är definierad som en typle av 64-bitars floats för att matcha C bibliotekets doubles.
 • C-biblioteket returnerar en 2D-array, denna mappas till om till en pony-array som sedan skickas tillbaka till ImageHandlern.
use "collections"
use "lib:MagickWand-6.Q16"
use "path:./c"
use "lib:pixelwand"
use "inspect"
type TuplePixel is (F64,F64,F64,F64,F64)
 
   
actor ReadPixelWandLib
 new create(file:String val,handler:ImageHandler tag) =>
  //Run C library
  let actualPixels = recover iso Array[Array[Pixel val] val] end

  var width:USize = 0
  var height:USize = 0

  var cPointer : Pointer[Pointer[TuplePixel]] = @pixelWandGet[Pointer[Pointer[TuplePixel]]](
    file.cstring(),addressof width,addressof height)
  handler.handleError("Resolution "+width.string()+" : "+height.string())

  //Allocate 2D pixel array
  let arrayOne = Array[Pointer[TuplePixel]].from_cpointer(cPointer,width,width)
  for pointer in arrayOne.values() do
   let array =pixelFromTuple(Array[TuplePixel].from_cpointer(pointer,height,height)) //Copy data from FFI call
   actualPixels.push(array)
  end

  //Proceed to build image
  let valImageFinal = recover val Image(file, (recover val consume actualPixels end),height, width) end //Create an image and recover val capability
  handler.handleError("Done with image: "+file) 
  handler.handleImage(valImageFinal)

 //Copies values from FFI tuple into pony class. Allows return value to have othe capability than var.
 fun pixelFromTuple(tuples:Array[TuplePixel val]):Array[Pixel val] val =>
  let pixelArray = recover iso Array[Pixel val] end
  for tp in tuples.values() do
   let pixel = recover val Pixel(tp) end
   pixelArray.push(pixel)
  end
  recover val consume pixelArray end

Efter anrop till vårt nya C bibliotek återstår ett FFI-problem. Att mappa uppe en 2D array från C är bökigare än man kanske skulle önska.

 • Returtypen till Pony är en Pekare, till flera Pekare till flera Pixlar. Denna C struktur behöver konverteras till något mer pony-nativt.
 • Pony har en konstruktur i sin Array klass för pekare, men ingen möjlighet att göra detta iterativt. Alltså behövs en loop för att göra om varje pointer i array:en.
 • Det visar sig också att array:er som skapas på detta sätt alltid är ref capability och alltså inte kan skickas till en annan actor. Att mappa om till en iso eller val visar sig vara icke trivialt. Efter ett antal mislyckade försök med recover, clone- metoder och en support-förfrågan till Ponys Mail-grupp visar det sig att det inte går att mappa om en ref-2d array till en val och det går inte att konstruera en iso-array direkt från en FFI-pekare.

Lösningen i det här fallet färgvärdena från varje pixel från C biblioteket kopieras till en pony Pixel-klass, och vidare in i en pony-array istället för att fortsätta att använda arrayen från FFI biblioteket. Denna pixel-array kopieras sen in i en Image klass som skickas tillbaka som meddelande till huvudactorn. Snygg integration med FFI är helt klart möjlig från Pony, men hantering av collections via FFI är icke-trivialt.

Kod för Image och pixelklasserna i Pony-nedan:

use "collections"

class Image
 let imageName:String
 let pixels:Array[Array[Pixel val] val] val
 let height:USize
 let width:USize 
 let average:Pixel
 

 new create(file:String,inPixels:Array[Array[Pixel val ]val ] val,inHeight:USize,inWidth:USize) =>
  imageName = file
  pixels = inPixels
  height= inHeight
  width = inWidth
  average=Pixel.fromRaw(-99,-99,-99,-99,-99)

 new calculateAverage(img:Image,averagePixel:Pixel) =>
  imageName = img.imageName
  width = img.width
  height = img.height
  pixels = img.pixels
  average= averagePixel

 fun string():String => imageName.clone()
 /*
 Calculate average color of the image and return the value as a pixel.
 */


class Pixel 

 let _red:F64 val
 let _green:F64 val
 let _blue:F64 val
 let _alpha:F64 val
 let _depth:F64 val
 
 fun string():String =>
   ("RGBA ("+_red.string()+", "+_green.string()+", "+_blue.string()+", "+_alpha.string())+") "+_depth.string()+" bit depth"
 fun string8bit():String =>
  let factor = _get8BitFactor()
  "RGBA ("+(_red/factor).string()+", "+
       (_green/factor).string()+", "+(_blue/factor).string()+", "+(_alpha/factor).string()+")"

 fun _get8BitFactor():F64 =>
  (F64(2).pow(_depth)-1)/255

 new fromRaw(red:F64,green:F64,blue:F64,alpha:F64,depth:F64) =>
  _red=red
  _blue=blue
  _green=green
  _alpha=alpha
  _depth=depth

 new create(inPixel:TuplePixel) =>
  _red=inPixel._1
  _blue=inPixel._2
  _green=inPixel._3
  _alpha=inPixel._4
  _depth=inPixel._5

 fun getAlpha():F64 val=> 
  _alpha
 fun getRed():F64 val=> 
  _red
 fun getBlue():F64 val=> 
  _blue
 fun getGreen():F64 val=> 
  _green
 fun getDepth():F64 val=> 
  _depth
  

Beräkna medel-färg:

Som ett sista steg behöver vi beräkna medelfärgen. Detta görs när Main-actorn får tillbaks en bild m.h.a. en CalculateColor actor. En sådan actor skapas per bild. När beräkningen av medelfärg är klar skrivs detta till stdout. Eftersom bilder ibland har större färgdjup än 8-bitar (vilket ger ett maxvärde per färgkanal på 255) så sparas även bildens färgdjup. Den informationen används sen till att konvertera medlet till ett 8-bitarsvärde.

Slutgiltig kod för den här biten av appen blir:

use "collections"
use "inspect"
use "lib:MagickWand-6.Q16"
use "./filactors"
use "./image"

actor Main
//This actor reads a folder of images and calculates their average color.
 let _env:Env
 let imageEndings:Array[String] val = [".jpg";".png";".bmp";".gif"] //Allowed file endings.

 let _filter:{(String):Bool} val = {(file:String):Bool => //Filter Lambda for filtering filenames by extension.
 let size = file.size().isize() 
 imageEndings.contains(file.substring(size-4,size).lower(),
 {(k,l):Bool => k == l}) //Predicate function is necessary or check will be for actual object, not equivalency.
 }
 
 new create(env:Env) =>
  _env=env
  try initiateImageRead(env.args(1)?)
   else initiateImageRead(".") end //Read provided argument folder, or current folder.

 be initiateImageRead(directory:String) => 

  _env.out.print("reading images in "+ directory)
  try 
   FileList(directory,_env.root as AmbientAuth,FilterFiles(_filter,_env)) 
  else
   _env.out.print("Error in execution, bad root?")
  end

 fun _final() =>
  @MagickWandTerminus[None]() //terminate MagickWand environment, FFI. 
 be print(message:String) =>
  _env.out.print(message)

  /**
  * Filter files and create a ColorCalculator if file ending.
  */  
actor FilterFiles 
 let _env:Env
 let _filter:{(String):Bool} val
 
 new create(filter:{(String):Bool} val,env:Env) =>
  _env=env
  _filter=filter
  @MagickWandGenesis[None]() //initiate MagickWand environment.  
  
 be foundFile(file:String) =>
  let filtered:Bool = _filter(file)
  _env.out.print("Received "+ file+", passed: "+filtered.string())
  if filtered is true then
   ReadPixelWandLib(file,
   HandleImage({(image:Image val) => 
   _env.out.print("I got some image!"+image.string().substring(0,300))
   let calculator = CalculateColor(_env)
   calculator.calculateAverage(image)
   },
   {(errorMessage:String) => _env.out.print("Error from image read: "+errorMessage)} 
   ))
  end

 be errorMessage(errorText:String) => _env.out.print(errorText)


actor CalculateColor 
 let _env:Env
 
 new create(env:Env) =>
  _env=env
  
 be calculateAverage(image:Image val) =>
  let average:Pixel = calculateAveragePixel(image,USize(1))
  _env.out.print(image.string()+": Average color "+average.string()+
                 " Average 8 bit: "+average.string8bit())

 fun calculateAveragePixel(image:Image val, nthPixel:USize):Pixel =>
  var tmpPixel = Pixel.fromRaw(0,0,0,0,0)
  var pixelCount:F64 = 0
  let height = image.height
  let width = image.width
  try
   for x in Range(0,width,nthPixel) do
    for y in Range(0,height) do
     tmpPixel = iteratePixel(tmpPixel,image.pixels(x)?(y)?)
     pixelCount = pixelCount+1
    end
   end
  end

  Pixel.fromRaw(
  tmpPixel.getRed()/pixelCount,
  tmpPixel.getGreen()/pixelCount,
  tmpPixel.getBlue()/pixelCount,
  tmpPixel.getAlpha()/pixelCount,
  tmpPixel.getDepth()
  )
  

 fun iteratePixel(pixelOne:Pixel,pixelTwo:Pixel val):Pixel =>
  Pixel.fromRaw(pixelOne.getRed()+pixelTwo.getRed(),
  pixelOne.getGreen()+pixelTwo.getGreen(),
  pixelOne.getBlue()+pixelTwo.getBlue(),
  pixelOne.getAlpha()+pixelTwo.getAlpha(),
  if pixelTwo.getDepth() > pixelOne.getDepth() then pixelTwo.getDepth() else pixelOne.getDepth() end //Some pixels are 0 depth, could be optimized
  )

Testkörning av slutprodukt och slutsatser.

En körning av samma bildkatalog som tidigare ger en klart bättre performance. Kommandot nedan inte bara läser in bildfiler som tidigare utan beräknar dessutom medelfärgen på ca 7,4s (för time kommandot behöver user time divideras med cpu-usage för att ge den faktiska tiden). 7,4s är klart snabbare än 2000s och optimeringen av FFI-beteendet får nog anses ha gett önskat resultat.

time ./pony-image ../testImages
reading images in ../testImages
/home/erik/code/testImages true
Received /home/erik/code/testImages/animal-grass-horse-85681.jpg, passed: true
Processed /home/erik/code/testImages/animal-grass-horse-85681.jpg!
Received /home/erik/code/testImages/Dl6ygUvU4AAn1gD.jpg:large.jpeg, passed: false
Received /home/erik/code/testImages/dock-lake-sun-37981.jpg, passed: true
I got some image!/home/erik/code/testImages/animal-grass-horse-85681.jpg
/home/erik/code/testImages/animal-grass-horse-85681.jpg: Average color RGBA (32515.6, 29086.6, 24633.7, 0) 16 bit depth Average 8 bit: RGBA (126.52, 113.177, 95.851, 0)
Received /home/erik/code/testImages/animal-domestic-animal-farm-58875.jpg, passed: true
Processed /home/erik/code/testImages/dock-lake-sun-37981.jpg!
Processed /home/erik/code/testImages/animals-herd-horses-37987.jpg!
Processed /home/erik/code/testImages/animal-domestic-animal-farm-58875.jpg!
I got some image!/home/erik/code/testImages/dock-lake-sun-37981.jpg
/home/erik/code/testImages/dock-lake-sun-37981.jpg: Average color RGBA (39354.6, 22213.3, 15881.7, 0) 16 bit depth Average 8 bit: RGBA (153.131, 86.433, 61.7965, 0)
Received /home/erik/code/testImages/animals-herd-horses-37987.jpg, passed: true
Received /home/erik/code/testImages/animal-farm-foal-37983.jpg, passed: true
Received /home/erik/code/testImages/erik.png, passed: true
Received /home/erik/code/testImages/animal-equine-head-209045.jpg, passed: true
/home/erik/code/testImages/animal-domestic-animal-farm-58875.jpg: Average color RGBA (32699.2, 31803, 27630.9, 0) 16 bit depth Average 8 bit: RGBA (127.234, 123.747, 107.513, 0)
Processed /home/erik/code/testImages/animal-farm-foal-37983.jpg!
Processed /home/erik/code/testImages/erik.png!
/home/erik/code/testImages/erik.png: Average color RGBA (35153.5, 32702.6, -nan, -nan) 16 bit depth Average 8 bit: RGBA (136.784, 127.247, -nan, -nan)
I got some image!/home/erik/code/testImages/animals-herd-horses-37987.jpg
/home/erik/code/testImages/animals-herd-horses-37987.jpg: Average color RGBA (23466.6, 18981.8, 14932.9, 0) 16 bit depth Average 8 bit: RGBA (91.3098, 73.8591, 58.1047, 0)
I got some image!/home/erik/code/testImages/animal-farm-foal-37983.jpg
/home/erik/code/testImages/animal-farm-foal-37983.jpg: Average color RGBA (26369.9, 20095.2, 13113.3, 0) 16 bit depth Average 8 bit: RGBA (102.606, 78.1913, 51.0244, 0)
Processed /home/erik/code/testImages/animal-equine-head-209045.jpg!
I got some image!/home/erik/code/testImages/animal-equine-head-209045.jpg
/home/erik/code/testImages/animal-equine-head-209045.jpg: Average color RGBA (26280.8, 25567.3, 25282.9, 0) 16 bit depth Average 8 bit: RGBA (102.26, 99.4836, 98.3772, 0)
./pony-image ../testImages 12,23s user 2,35s system 165% cpu 8,794 total

Ponys flertrådning kör per default lika många trådar som fysiska kärnor på processorn, i det här fallet en tvåkärnig i7:a. Antalet trådar programmet har tillgängligt kan sättas m.h.a av att anropa den kompilerade binären med --ponythreads=1. En körning av programmet med time ./pony-image ../testImages --ponythreads=1 ger totaltid 7,66s och vår speedup är därmed 0,36s med en extra kärna. Inte överväldigande direkt, även om kataloger med fler bilder visar en större speedup.

Pony är ett intressant språk, det är kompilerat, performant och trådsäkert. Ponys främsta nackdelar visar sig vara bristen på tredje-parts bibliotek och mängden kringliggande resureser.

Att behöva skriva stora delar av sin grundläggande funktionalitet själv begränsar den mängd nytta en ensam utvecklare kan få ur Pony rejält. Likaså är stödet för något annat än 64-bitars x86 processorer begränsat. Den som vill bygga 32-bitars Pony kan räkna med en betydligt mindre stabil upplevelse och behovet att kompilera kompilatorn.

Den som vill jobba på ARM… bör nog tänka om.

Likaså kan man snabbt glömma allt som har med en mer avancerad IDE att göra, highlighting plugins finns för ett flertal editorer men det verkar långt kvar tills den första Pony-IDEn.
Pony självt är dock ett rent nöje att arbeta med, även om objekt-capabilities ibland gör det som känns simpelt rejält komplicerat är det ett utbyte, komplexiteten hålls i utvecklingsstadiet.När Pony-kod kompilerar har man en relativt stor säkerhet att den gör vad den ska.

Pony är kort sagt värt att hålla ett öga på och bidra till där man kan, om tio år vore det en fantastisk utveckling om mer mjukvara utvecklades enligt ponys paradigmer och något projekt per år kommer jag säkerligen att utveckla i Pony fram tills dess. Pony, I’m a föl for you.